Serum apolipoprotein B is associated with increased risk of metabolic syndrome among middle-aged and elderly Chinese: A cross-sectional and prospective cohort study.

Du, Rui; Wu, Xueyan; Peng, Kui; Lin, Lin; Li, Mian; Xu, Yu; Xu, Min; Chen, Yuhong; Li, Donghui; Lu, Jieli; Bi, Yufang; Wang, Weiqing; Ning, Guang.
J Diabetes; 2019 Jan 16.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30652427