Noninvasive analysis of skin proteins in healthy Chinese subjects using an Orbitrap Fusion Tribrid mass spectrometer.

Ma, Jie; Xu, Shuangjun; Wang, Xiaomeng; Zhang, Jing; Wang, Yaochi; Liu, Mengting; Jin, Ling; Wu, Mingshun; Qian, Danfeng; Li, Xueying; Zhen, Qi; Guo, Huimin; Gao, Jinping; Yang, Sen; Zhang, Xuejun.
Skin Res Technol; 2019 Jan 18.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30657212