Development and Validation of a Prognostic Nomogram in AFP-negative hepatocellular carcinoma.

Wang, Xueping; Mao, Minjie; He, Zhonglian; Zhang, Lin; Li, Huilan; Lin, Jianhua; He, Yi; Dai, Shuqin; Hu, Wanming; Liu, Wanli.
Int J Biol Sci; 15(1): 221-228, 2019.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30662361

Não foram localizados documentos relacionados