Effect of microalgae as iron supplements on iron-deficiency anemia in rats.

Gao, Fengzheng; Guo, Wei; Zeng, Mingyong; Feng, Yinong; Feng, Guangxin.
Food Funct; 10(2): 723-732, 2019 Feb 20.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30664135

Não foram localizados documentos relacionados