B7-H3 is regulated by BRD4 and promotes TLR4 expression in pancreatic ductal adenocarcinoma.

Zhao, Jingyuan; Meng, Zibo; Xie, Chao; Yang, Chong; Liu, Zhiqiang; Wu, Shihong; Wang, Bo; Fan, Ping; Jin, Xin; Wu, Heshui.
Int J Biochem Cell Biol; 108: 84-91, 2019 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30664982