[Clinical features and ABCC2 genotypic analysis of an infant with Dubin-Johnson syndrome].

Meng, Lu-Lu; Qiu, Jian-Wu; Lin, Wei-Xia; Song, Yuan-Zong.
Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi; 21(1): 64-70, 2019 Jan.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-30675866