SHROOM2 inhibits tumor metastasis through RhoA-ROCK pathway-dependent and -independent mechanisms in nasopharyngeal carcinoma.

Yuan, Jing; Chen, Lin; Xiao, Jingshu; Qi, Xue-Kang; Zhang, Ji; Li, Xu; Wang, Zifeng; Lian, Yi-Fan; Xiang, Tong; Zhang, Yuchen; Chen, Ming-Yuan; Bei, Jin-Xin; Zeng, Yi-Xin; Feng, Lin.
Cell Death Dis; 10(2): 58, 2019 Jan 25.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30683844

Não foram localizados documentos relacionados