Impaired fear memory extinction during adolescence is accompanied by the depressive-like behaviors.

Lu, Kun; Jing, Xiao-Bo; Xue, Qiong; Song, Xiang-Jian; Wei, Mei-Dan; Wang, Ai-Guo.
Neurosci Lett; 699: 8-15, 2019 04 23.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30684676