Discovery of meta-Amido Bromophenols as New Antitubercular Agents.

Liang, Jie; Tang, Yun-Xiang; Tang, Xiang-Zheng; Liang, Hua-Ju; Gao, Yamin; Fang, Cuiting; Zhang, Tian-Yu; Yan, Ming.
Chem Pharm Bull (Tokyo); 67(4): 372-381, 2019 Apr 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30686792