Roles of Na<sup>+</sup>/Ca<sup>2+</sup> exchanger 1 in digestive system physiology and pathophysiology.

Liao, Qiu-Shi; Du, Qian; Lou, Jun; Xu, Jing-Yu; Xie, Rui.
World J Gastroenterol; 25(3): 287-299, 2019 Jan 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30686898