Ionic Liquid Stabilized Niobium Oxoclusters Catalyzing Oxidation of Sulfides with Exceptional Activity.

Zhou, Qingqing; Ye, Man; Ma, Wenbao; Li, Difan; Ding, Bingjie; Chen, Manyu; Yao, Yefeng; Gong, Xueqing; Hou, Zhenshan.
Chemistry; 25(16): 4206-4217, 2019 Mar 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30690807