α-Monoglucosyl Hesperidin but Not Hesperidin Induces Brown-Like Adipocyte Formation and Suppresses White Adipose Tissue Accumulation in Mice.

Nishikawa, Sho; Hyodo, Takuma; Nagao, Tsubasa; Nakanishi, Akihito; Tandia, Mahamadou; Tsuda, Takanori.
J Agric Food Chem; 67(7): 1948-1954, 2019 Feb 20.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30691268