Comparative analysis of cognitive impairment prevalence and its etiological subtypes in a rural area of northern China between 2010 and 2015.

Lu, Hui; Wang, Xiao-Dan; Shi, Zhihong; Yue, Wei; Zhang, Ying; Liu, Shuai; Liu, Shuling; Zhao, Lei; Xiang, Lei; Zhang, Yajing; Guan, Yalin; Su, Wenhua; Li, Zhiyong; Wang, Jinhuan; Wisniewski, Thomas; Ji, Yong.
Sci Rep; 9(1): 851, 2019 Jan 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30696930