Safety and Efficacy of Methotrexate for Chinese Adults With Psoriasis With and Without Psoriatic Arthritis.

Yan, Kexiang; Zhang, Yuanjing; Han, Ling; Huang, Qiong; Zhang, Zhenghua; Fang, Xu; Zheng, Zhizhong; Yawalkar, Nikhil; Chang, Yuling; Zhang, Qun; Jin, Ling; Qian, Danfeng; Li, Xueying; Wu, Mingshun; Xu, Qiaohu; Zhang, Xuejun; Xu, Jinhua.
JAMA Dermatol; 2019 Jan 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30698628