Interaction of clopidogrel and fufang danshen dripping pills assay in coronary heart disease based on non-target metabolomics.

Guo, Meng-Zhe; Wang, Tian-Yun; Yang, Jian; Chang, Hong; Ji, Shuai; Tang, Dao-Quan.
J Ethnopharmacol; 234: 189-196, 2019 Apr 24.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30703494