Copper(I)-Catalyzed Kinetic Resolution of exo-3-Oxodicyclopentadienes and endo-3-Oxodicyclopentadiene.

Chang, Xin; Sun, Xi-Shang; Che, Chao; Hu, Yuan-Zheng; Tao, Hai-Yan; Wang, Chun-Jiang.
Org Lett; 21(4): 1191-1196, 2019 02 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30707591