Increased gene copy number of <i>DEFA1/DEFA3</i> worsens sepsis by inducing endothelial pyroptosis.

Chen, QiXing; Yang, Yang; Hou, JinChao; Shu, Qiang; Yin, YiXuan; Fu, WeiTao; Han, Feng; Hou, TingJun; Zeng, CongLi; Nemeth, Elizabeta; Linzmeier, Rose; Ganz, Tomas; Fang, XiangMing.
Proc Natl Acad Sci U S A; 116(8): 3161-3170, 2019 02 19.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30718392