Cul4 E3 ubiquitin ligase regulates ovarian cancer drug resistance by targeting the antiapoptotic protein BIRC3.

Hu, Xiaoyan; Meng, Yang; Xu, Lian; Qiu, Lei; Wei, Mingtian; Su, Dan; Qi, Xu; Wang, Ziqiang; Yang, Shengyong; Liu, Cong; Han, Junhong.
Cell Death Dis; 10(2): 104, 2019 Feb 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30718461

Não foram localizados documentos relacionados