Blood Circulation-Prolonging Peptides for Engineered Nanoparticles Identified via Phage Display.

Jin, Peipei; Sha, Rui; Zhang, Yunjiao; Liu, Liu; Bian, Yunpeng; Qian, Jing; Qian, Jieying; Lin, Jun; Ishimwe, Nestor; Hu, Yi; Zhang, Wenbin; Liu, Yanchun; Yin, Shiheng; Ren, Li; Wen, Long-Ping.
Nano Lett; 19(3): 1467-1478, 2019 03 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30730145

Não foram localizados documentos relacionados