The Effect of Mechanical Ventilation on Peripheral Perfusion Index and Its Association With the Prognosis of Critically Ill Patients.

Su, Longxiang; Zhang, Ruiming; Zhang, Qing; Xu, Qun; Zhou, Xiang; Cui, Na; Wang, Hao; Wang, Xiaoting; Chai, Wenzhao; Rui, Xi; Liu, Dawei; Long, Yun.
Crit Care Med; 47(5): 685-690, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30730443

Não foram localizados documentos relacionados