Enhanced performance of alkali-modified Bi WO /Bi Ti O toward photocatalytic oxidation of HCHO under visible light.

Huang, Qiong; Ye, Juan; Si, Han; Ruan, Jiaxin; Xu, Mengxin; Yang, Bo; Tao, Tao; Zhao, Yunxia; Chen, Mindong.
Environ Sci Pollut Res Int; 26(10): 9672-9685, 2019 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30734252

Não foram localizados documentos relacionados