MSC-regulated lncRNA MACC1-AS1 promotes stemness and chemoresistance through fatty acid oxidation in gastric cancer.

He, Wanming; Liang, Bishan; Wang, Chunlin; Li, Shaowei; Zhao, Yang; Huang, Qiong; Liu, Zexian; Yao, Zhiqi; Wu, Qijing; Liao, Wangjun; Zhang, Shuyi; Liu, Yajing; Xiang, Yi; Liu, Jia; Shi, Min.
Oncogene; 2019 Feb 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30742067

Não foram localizados documentos relacionados