GWAS analysis reveals a significant contribution of PSCA to the risk of Heliobacter pylori-induced gastric atrophy.

Hishida, Asahi; Ugai, Tomotaka; Fujii, Ryosuke; Nakatochi, Masahiro; Wu, Michael C; Ito, Hidemi; Oze, Isao; Tajika, Masahiro; Niwa, Yasumasa; Nishiyama, Takeshi; Nakagawa-Senda, Hiroko; Suzuki, Sadao; Koyama, Teruhide; Matsui, Daisuke; Watanabe, Yoshiyuki; Kawaguchi, Takahisa; Matsuda, Fumihiko; Momozawa, Yukihide; Kubo, Michiaki; Naito, Mariko; Matsuo, Keitaro; Wakai, Kenji.
Carcinogenesis; 40(5): 661-668, 2019 Jul 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30753327

Não foram localizados documentos relacionados