Zinc and its regulators in pancreas.

Zhao, Tianjiao; Huang, Qiongfang; Su, Yangni; Sun, Wuyi; Huang, Qiong; Wei, Wei.
Inflammopharmacology; 2019 Feb 12.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30756223