The effect of short-term intensive insulin therapy on circulating T cell subpopulations in patients with newly diagnosed type 2 diabetes mellitus.

Cheng, Liang; Yang, Fan; Cao, Xin; Li, Guo-Qing; Lu, Ting-Ting; Zhu, Yun-Qing; Hu, Yun; Mao, Xiao-Ming.
Diabetes Res Clin Pract; 149: 107-114, 2019 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30759366