Water resource potential for large-scale sweet sorghum production as bioenergy feedstock in Northern China.

Fu, HaiMei; Chen, YanHua; Yang, XiaoMei; Di, JiaYing; Xu, MingGang; Zhang, BaoGui.
Sci Total Environ; 653: 758-764, 2019 Feb 25.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30759601