A Multifunctional Peptide-Conjugated AIEgen for Efficient and Sequential Targeted Gene Delivery into the Nucleus.

Cheng, Yong; Sun, Chunli; Liu, Rui; Yang, Juliang; Dai, Jun; Zhai, Tianyou; Lou, Xiaoding; Xia, Fan.
Angew Chem Int Ed Engl; 58(15): 5049-5053, 2019 Apr 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30767348