[Clinical trials of acupuncture treatment of post-stroke dysphagia by deep acupuncture of Tiantu (CV22) in combination with swallowing rehabilitation training].

Yuan, Ying; Cai, Xiang-Hong; Chen, Feng; Chen, Dong-Xiao; Gao, Ying; Liu, Zi-Zhen; Ling, Meng-Xin; Xu, Ping.
Zhen Ci Yan Jiu; 44(1): 47-50, 2019 Jan 25.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-30773862