PFKFB3 promotes endotoxemia-induced myocardial dysfunction through inflammatory signaling and apoptotic induction.

Tian, Wen; Guo, Hong-Sheng; Li, Chong-Yao; Cao, Wei; Wang, Xue-Ying; Mo, Dan; Hao, Xiao-Wei; Feng, Ying-Da; Sun, Yang; Lei, Fan; Zhang, Hui-Nan; Zhao, Ming-Gao; Li, Xiao-Qiang.
Toxicol Appl Pharmacol; 368: 26-36, 2019 Apr 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30776389