Establishment of a Large Animal Model for Eustachian Tube Functional Study in Miniature Pigs.

An, Feng-Wei; Yuan, Hu; Guo, Weiwei; Hou, Zhao-Hui; Cai, Jian-Ming; Luo, Chun-Cai; Yu, Ning; Jiang, Qing-Qing; Cheng, Wei; Liu, Wei; Yang, Shi-Ming.
Anat Rec (Hoboken); 302(6): 1024-1038, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30779320

Não foram localizados documentos relacionados