Effect of α-Tocopherol on the Physicochemical Properties of Sturgeon Surimi during Frozen Storage.

Tang, Shuwei; Feng, Guangxin; Cui, Wenxuan; Gao, Ruichang; Bai, Fan; Wang, Jinlin; Zhao, Yuanhui; Zeng, Mingyong.
Molecules; 24(4)2019 Feb 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30781435