Chitosan hydrogel containing amelogenin-derived peptide: Inhibition of cariogenic bacteria and promotion of remineralization of initial caries lesions.

Ren, Qian; Ding, Longjiang; Li, Zhongcheng; Wang, Xiuqing; Wang, Kun; Han, Sili; Li, Wei; Zhou, Xuedong; Zhang, Linglin.
Arch Oral Biol; 100: 42-48, 2019 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30782523