Contributions of mTOR Activation-Mediated Upregulation of Synapsin II and Neurite Outgrowth to Hyperalgesia in STZ-Induced Diabetic Rats.

He, Wan-You; Zhang, Bin; Zhao, Wei-Cheng; He, Jian; Zhang, Lei; Xiong, Qing-Ming; Wang, Jing; Wang, Han-Bing.
ACS Chem Neurosci; 10(5): 2385-2396, 2019 May 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30785256

Não foram localizados documentos relacionados