Fine mapping and subphenotyping implicates ADRA1B gene variants in psoriasis susceptibility in a Chinese population.

Fan, Xing; Wang, Hongyan; Sun, Liangdan; Zheng, Xiaodong; Yin, Xianyong; Zuo, Xianbo; Peng, Qian; Standish, Kristopher A; Cheng, Hui; Zhang, Yaohua; Wang, Zaixing; Xiao, Fengli; Yang, Sen; Zhang, Xuejun; Schork, Nicholas J.
Epigenomics; 11(4): 455-467, 2019 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30785334