Antimicrobial agents for preventing urinary tract infections in adults undergoing cystoscopy.

Zeng, Shuxiong; Zhang, Zhensheng; Bai, Yu; Sun, Yinghao; Xu, Chuanliang.
Cochrane Database Syst Rev; 2: CD012305, 2019 02 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30789676