Preparation of Borax Cross-Linked Starch Nanoparticles for Improvement of Mechanical Properties of Maize Starch Films.

Lu, Hao; Ji, Na; Li, Man; Wang, Yanfei; Xiong, Liu; Zhou, Liyang; Qiu, Lizhong; Bian, Xiliang; Sun, Chunrui; Sun, Qingjie.
J Agric Food Chem; 67(10): 2916-2925, 2019 Mar 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30789721