Association between ADAM33 polymorphisms and asthma risk: a systematic review and meta-analysis.

Li, Hui-Fang; Yan, Li-Ping; Wang, Kun; Li, Xiao-Tong; Liu, Hai-Xian; Tan, Wei.
Respir Res; 20(1): 38, 2019 Feb 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30791911