Leukadherin-1-Mediated Activation of CD11b Inhibits LPS-Induced Pro-inflammatory Response in Macrophages and Protects Mice Against Endotoxic Shock by Blocking LPS-TLR4 Interaction.

Yao, Xiaoying; Dong, Guanjun; Zhu, Yuzhen; Yan, Fenglian; Zhang, Hui; Ma, Qun; Fu, Xingqin; Li, Xuehui; Zhang, QingQing; Zhang, Junfeng; Shi, Hui; Ning, Zhaochen; Dai, Jun; Li, Zhihua; Li, Chunxia; Wang, Bo; Ming, Jiankuo; Yang, Yonghong; Hong, Feng; Meng, Xiangzhi; Xiong, Huabao; Si, Chuanping.
Front Immunol; 10: 215, 2019.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30809230