Upconversion-Magnetic Carbon Sphere for Near Infrared Light-Triggered Bioimaging and Photothermal Therapy.

Wang, Jiaxin; Yao, Chenjie; Shen, Bin; Zhu, Xiaohui; Li, Yong; Shi, Liyi; Zhang, Yong; Liu, Jinliang; Wang, Yanli; Sun, Lining.
Theranostics; 9(2): 608-619, 2019.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30809296

Não foram localizados documentos relacionados