Genome-wide association meta-analysis and Mendelian randomization analysis confirm the influence of ALDH2 on sleep durationin the Japanese population.

Nishiyama, Takeshi; Nakatochi, Masahiro; Goto, Atsushi; Iwasaki, Motoki; Hachiya, Tsuyoshi; Sutoh, Yoichi; Shimizu, Atsushi; Wang, Chaochen; Tanaka, Hideo; Watanabe, Miki; Hosono, Akihiro; Tamai, Yuya; Yamada, Tamaki; Yamaji, Taiki; Sawada, Norie; Fukumoto, Kentaro; Otsuka, Kotaro; Tanno, Kozo; Tomita, Hiroaki; Kojima, Kaname; Nagasaki, Masao; Hozawa, Atsushi; Hishida, Asahi; Sasakabe, Tae; Nishida, Yuichiro; Hara, Megumi; Ito, Hidemi; Oze, Isao; Nakamura, Yohko; Mikami, Haruo; Ibusuki, Rie; Takezaki, Toshiro; Koyama, Teruhide; Kuriyama, Nagato; Endoh, Kaori; Kuriki, Kiyonori; Turin, Tanvir C; Naoyuki, Takashima; Katsuura-Kamano, Sakurako; Uemura, Hirokazu; Okada, Rieko; Kawai, Sayo; Naito, Mariko; Momozawa, Yukihide; Kubo, Michiaki; Sasaki, Makoto; Yamamoto, Masayuki; Tsugane, Shoichiro; Wakai, Kenji; Suzuki, Sadao.
Sleep; 42(6)2019 Jun 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30810208

Não foram localizados documentos relacionados