Small Molecule Inhibitors Specifically Targeting the Type III Secretion System of on Rice.

Tao, Hui; Fan, Su-Su; Jiang, Shan; Xiang, Xuwen; Yan, Xiaojing; Zhang, Lian-Hui; Cui, Zi-Ning.
Int J Mol Sci; 20(4)2019 Feb 23.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30813400