Dentinogenesis and Tooth-Alveolar Bone Complex Defects in <i>BMP9/GDF2</i> Knockout Mice.

Huang, Xia; Wang, Feilong; Zhao, Chen; Yang, Sheng; Cheng, Qianyu; Tang, Yingying; Zhang, Fugui; Zhang, Yan; Luo, Wenping; Wang, Chao; Zhou, Pengfei; Kim, Stephanie; Zuo, Guowei; Hu, Ning; Li, Ruidong; He, Tong-Chuan; Zhang, Hongmei.
Stem Cells Dev; 28(10): 683-694, 2019 May 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30816068