LYPD8 regulates the proliferation and migration of colorectal cancer cells through inhibiting the secretion of IL­6 and TNF­α.

Xu, Jianbin; Qian, Jun; Zhang, Wei; Chen, Engeng; Zhang, Guolin; Cao, Gaoyang; Wang, Fei; Shen, Xuning; Zhou, Wei; Song, Zhangfa.
Oncol Rep; 41(4): 2389-2395, 2019 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30816524

Não foram localizados documentos relacionados