Computerized texture analysis predicts histological invasiveness within lung adenocarcinoma manifesting as pure ground-glass nodules.

Yang, Yang; Wang, Wei-Wei; Ren, Yan; Jin, Xian-Qiao; Zhu, Quan-Dong; Peng, Cheng-Tao; Liu, Han-Qiu; Zhang, Jun-Hai.
Acta Radiol; : 284185119826536, 2019 Feb 28.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30818977