EZH2 plays a crucial role in ischemia/reperfusion-induced acute kidney injury by regulating p38 signaling.

Liang, Hua; Huang, Qiong; Liao, Mei-Juan; Xu, Feng; Zhang, Tao; He, Jian; Zhang, Lei; Liu, Hong-Zhen.
Inflamm Res; 68(4): 325-336, 2019 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30820607

Não foram localizados documentos relacionados