Reliability of motor and sensory neural decoding by threshold crossings for intracortical brain-machine interface.

Dai, Jun; Zhang, Peng; Sun, Hongji; Qiao, Xin; Zhao, Yuwei; Ma, Jinxu; Li, Shaohua; Zhou, Jin; Wang, Changyong.
J Neural Eng; 16(3): 036011, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30822756

Não foram localizados documentos relacionados