A novel matched-pairs feature selection method considering with tumor purity for differential gene expression analyses.

Liang, Sen; Yang, Sen; Liang, Dayang; Ma, Jiechao; Tian, Yuan; Zhao, Jing; Zhang, Xu; Xu, Ying; Wang, Yan.
Math Biosci; 311: 39-48, 2019 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30825482