Synthesis and biological evaluation of 7-substituted cycloberberine derivatives as potent antibacterial agents against MRSA.

Yang, Yuan-Shuai; Lu, Xi; Zeng, Qing-Xuan; Pang, Jing; Fan, Tian-Yun; You, Xue-Fu; Tang, Sheng; Wang, Yan-Xiang; Song, Dan-Qing.
Eur J Med Chem; 168: 283-292, 2019 Apr 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30825723