Configurationally Stable Platinahelicene Enantiomers for Efficient Circularly Polarized Phosphorescent Organic Light-Emitting Diodes.

Yan, Zhi-Ping; Luo, Xu-Feng; Liu, Wei-Qiang; Wu, Zheng-Guang; Liang, Xiao; Liao, Kang; Wang, Yi; Zheng, You-Xuan; Zhou, Liang; Zuo, Jing-Lin; Pan, Yi; Zhang, Hongjie.
Chemistry; 25(22): 5672-5676, 2019 Apr 17.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30829426