Identification of a native promoter P for gene expression in Paenibacillus polymyxa.

Li, Hui; Ding, Yanqin; Zhao, Jianzhi; Ge, Ruofei; Qiu, Benhua; Yang, Xiaoli; Yao, Liangtong; Liu, Kai; Wang, Chengqiang; Du, Binghai.
J Biotechnol; 295: 19-27, 2019 Apr 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30831123

Não foram localizados documentos relacionados